Savjeti za registraciju vozila

Prva registracija
Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta, odnosno privremenom ili stalnom boravištu ili sjedištu vlasnika vozila.

Postupak: 

1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • račun proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u

*NAPOMENA: Jedinstvena carinska deklaracija prilaže se samo kod uvoza vozila iz država koje nisu članice EU i služi kao dokaz o plaćenom PDV-u, dok se  rješenje carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila prilaže i kod uvoza vozila iz država koje nisu članice EU i unosa vozila iz država članica EU.
U slučaju kupnje novog vozila kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj, račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s Odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila dokaz je o plaćenom posebnom porezu, te se u tom slučaju ne izdaje rješenje carinskog ureda.
Ako motorno vozilo nije kupljeno kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj i u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila, dokaz o plaćenom posebnom porezu je rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

2. Stanica za tehnički pregled vozila nakon obavljenog tehničkog pregleda popunjava prometnu dozvolu (neovjerenu) i registracijski list

3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • račun proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš)
 • registracijskog lista
 • prometne dozvole
 • osobne iskaznice

4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu nakon čega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registarske pločice

Troškovi:

obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)

 • 35,00 kuna u državnim biljezima
 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policjiskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB
 • registarske pločice (76,00 kuna za osobna vozila, 42,00 kune za moped, 54,00 kune za motocikle i priključna vozila) putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB

Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.

Produženje registracije
Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • knjižicu vozila, odnosno potvrdu banke o deponiranju knjižice vozila u banci, ako je vozilo kupljeno na kredit (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.)
 • prometnu dozvolu
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u
 • osobnu iskaznicu

Troškovi:

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada za naljepnicu – znak tehničke ispravnosti vozila
 • naknade za usluge STP-a
 • 30,00 kuna u državnim biljezima

NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice.
Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice.
Produženje registracije, osim u stanici za tehnički pregled, može se obaviti i u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, uz prilaganje dokaza o obavljenom tehničkom pregledu vozila i dokaza o plaćenim propisanim obvezama.

Odjava vozila
Odjava vozila obavlja se u policijskoj upravi/postaji u kojoj je vozilo registrirano, odnosno u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca, pri čemu je potrebno predočiti:

 • prometnu dozvolu
 • registarske pločice
 • 20,00 kuna u državnim biljezima
 • osobnu iskaznicu

Prilikom odjave otpadnog vozila vrste M1 (osobna vozila), N1 (teretna vozila) i L5 (motocikli) potrebno je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila koju izdaje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukoliko se odjavljuje vozilo vrste M1, N1 i L5 koje nije otpadno, prilaže se Izjava o mjestu čuvanja vozila.
Izjava o mjestu čuvanja vozila dostupna je u elektronskom obliku te se može otisnuti na pisaču.
Vozilo može odjaviti vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik.

U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i dokaz o izvršenoj promjeni.
Nakon odjave vozila registarske pločice se poništavaju. Iznimno, na zahtjev vlasnika registarskih pločica, policijska uprava, odnosno postaja, čuva pločice do 90 dana od dana odjave vozila.

Promjena vlasnika
Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika.
Prilaže se:

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju…)
 • knjižica vozila (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.) i prometna dozvola,
 • polica obveznog osiguranja (na uvid),
 • registracijski list
 • original Potvrde o plaćanju godišnje naknade za ceste ili Potvrda Županijske uprave za ceste o statusu uplaćene godišnje naknade za ceste
 • osobna iskaznica

Troškovi:

 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole putemu platnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB
 • 35,00 kuna u državnim biljezima

Ustupanje registarskih pločica
U slučaju promjene vlasništva vozila na istom registarskom području, bivši vlasnik, ukoliko to želi, može novom vlasniku ustupiti s vozilom i registarske pločice, s tim da to navede u kupoprodajnom ugovoru ili da o tome u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj odjavljuje vozilo, dade pisanu izjavu.
Vlasnik registracijskih pločica može na temelju ovjerene izjave ustupiti svoje registracijske pločice drugoj osobi bez prethodne prodaje vozila.

Pokusne pločice
Prilaže se:

 • zahtjev,
 • knjižica vozila (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.),
 • 30,00 kuna u državnim biljezima,
 • dokaz o uplati: – za duguljaste – 45,00 kuna; za četvrtaste  –  30,00 kuna, putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB
 • osobna iskaznica

Ovo vrijedi za odjavljena i osigurana vozila, dok je za uvezena vozila potrebno priložiti i carinsku deklaraciju, rješenje carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila, dokaz o plaćenom osiguranju i dokaz o vlasništvu vozila.

Nova prometna dozvola u slučaju dotrajalosti ili oštećenosti

Gubitak ili nestanak prometne dozvole i/ili knjižice vozila

Izvor: mup.hr